Dla Architektów

Colorex Lift chętnie podejmuje współpracę z Architektami, zapewniamy pomoc na każdym etapie realizacji dźwigu, począwszy od pomysłu, aż do jego wykonania.
Zapewniamy także wsparcie techniczne oraz pomoc przy doborze wykończenia kabin.winda_newPRZEPISY DŹWIGOWE:

  •  – Dyrektywa dźwigowa 95/16/WE
  •  – Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

Normy zharmonizowane z dyrektywą dźwigową 95/16/WE z 29 czerwca 1995 roku.

PN-EN 81-1:2002 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów — Część 1: Dźwigi elektryczne

PN-EN 81-2:2002 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów — Część 2: Dźwigi hydrauliczne

PN-EN 81-21:2009 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów — Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów — Część 21: Nowe dźwigi osobowe i towarowe w istniejących budynkach

PN-EN 81-28:2004 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów — Dźwigi osobowe i towarowe — Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowych

PN-EN 81-58:2005 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów — Badania i próby — Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych

PN-EN 81-70:2005 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów — Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych — Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych

PN-EN 81-71:2005 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów — Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych — Część 71: Dźwigi odporne na wandalizm

PN-EN 81-72:2005 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów — Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych — Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej

PN-EN 81-73:2006 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów — Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych — Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru

PN-EN 12016:2006 – Kompatybilność elektromagnetyczna — Dźwigi, schody i chodniki ruchome – Odporność

PN-EN 12385-3:2007 – Liny stalowe — Bezpieczeństwo — Część 3: Informacje dotyczące stosowania i konserwacji

PN-EN 12385-5:2004 – Liny stalowe — Bezpieczeństwo — Część 5: Liny splotkowe dla dźwigów

PN-EN 13015:2003 – Konserwacja dźwigów i schodów ruchomych — Zasady opracowywania instrukcji konserwacji

PN-EN 13411-7:2007 – Zakończenia lin stalowych — Bezpieczeństwo — Część 7: Zacisk sercówkowy symetryczny

 

Zmiany wprowadzone dyrektywą maszynową 2006/42/WE

PN-EN 81-43:2009 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Dźwigi specjalne do transportu osób i towarów – Część 43: Dźwigi przeznaczone do dźwignic

PN-EN 81-40:2008 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Dźwigi specjalne do transportu osób i towarów – Część 40: Dźwigi schodowe oraz podesty ruchome pochyłe dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się

PN-EN 81-3:2000+A1:2008 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Część 3: Dźwigi towarowe małe elektryczne i hydrauliczne

PN-EN 81-2:1998+A3:2009 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Część 2: Dźwigi hydrauliczne

PRAWO BUDOWLANE:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) uaktualnione o: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 7 kwietnia 2009 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156)

 

Warunki wykonania montażu